Cinema Montage: عاشقانه در فیلم ها. مونتاژ کوچکی که در اوایل قرنطینه با هم ویرایش کردم. از بازخورد مثبت / منفی قدردانی می شود.

Cinema Montage: عاشقانه در فیلم ها. مونتاژ کوچکی که در اوایل قرنطینه با هم ویرایش کردم. از بازخورد مثبت / منفی قدردانی می شود.

مطلب پیشنهادی  صحنه های اکشن در انتهای منطقه 9 هنوز برخی از شدیدترین و احساسی ترین انفجاری است که من دیده ام.

پاسخی بگذارید