Armegeadon: این واقعیت که خدمه آستروئید یک خدمه غواص تجاری نبودند یک اشتباه بزرگ است.

یک خدمه غواصی تجاری است که در ابتدا قادر به حفاری و نگهداری کف اقیانوس روی دکل باشد. آنها برای زنده ماندن در محیط های غیر مجاز (مانند غواصی در کف اقیانوس) به تجهیزات خود معروف و راحت هستند.

در حقیقت ، اگر نزدیک ترین کار به یک فضانورد وجود داشته باشد ، این یک غواص تجاری است. به نظر من ، نویسندگان با نوشتن در گروهی از گردنهای خشن ، به جای خدمه غواصان حرفه ای تجاری ، مقصر نظارت هستند.

مطلب پیشنهادی  "نام شما" بهترین کاری بود که من در طول این همهگیری دیده ام

اندیشه ها؟

پاسخی بگذارید