کلی رایشارت کارگردان “اول گاو” برای تأمین مالی فیلم خود “Old Joy” یک فصل از “مدل بعدی بعدی آمریکا” را فیلمبرداری کرد

کلی رایشارت کارگردان “اول گاو” برای تأمین مالی فیلم خود “Old Joy” یک فصل از “مدل بعدی بعدی آمریکا” را فیلمبرداری کرد

مطلب پیشنهادی  آنت بنینگ باید ستاره بزرگتر سینما بود.

پاسخی بگذارید