کارگردان جان م. چو قول می دهد “در ارتفاعات” به صفحه بزرگ خواهد رسید: “خواستار حضور در یک تئاتر است”

کارگردان جان م. چو قول می دهد “در ارتفاعات” به صفحه بزرگ خواهد رسید: “خواستار حضور در یک تئاتر است”

مطلب پیشنهادی  اگر آنها فیلمی راجع به زندگی شما ساخته بودند ، دوست دارید چه کسی شما را بازی کند؟

پاسخی بگذارید