چند ماه گذشته را صرف کشیدن پوسترهای فیلم به جای افراد با ته

چند ماه گذشته را صرف کشیدن پوسترهای فیلم به جای افراد با ته

مطلب پیشنهادی  برخی از نمادین ترین پوسترهای فیلم تاکنون به نظر شما ساخته شده اند؟

پاسخی بگذارید