چرا موضوع کنار نگذاشتن ارزش های سنتی در Spirited Away بسیار مهم است؟

من اخیراً Spirited Away را تماشا کردم و بعد از خواندن موضوعات فیلم ، متوجه شدم که یک مسئله بسیار بزرگ این است که پیشرفت اجتماعی چگونه باعث از بین رفتن ارزشهای سنتی شده است و من می پرسیدم ، آیا این خیلی بد است؟ چرا اینقدر مهم است؟ من می دانم که چگونه می تواند منجر به سهل انگاری و تخریب طبیعت شود همانطور که در فیلم نشان داده شده است ، اما آیا این است؟

مطلب پیشنهادی  Okja به من رسید *** ***

پاسخی بگذارید