“همه مستندها جعلی هستند” – آصف کاپادیا ، کارگردان برنده اسکار ، در مورد فیلم بایگانی و هنر غیر داستانی بحث می کند

“همه مستندها جعلی هستند” – آصف کاپادیا ، کارگردان برنده اسکار ، در مورد فیلم بایگانی و هنر غیر داستانی بحث می کند

مطلب پیشنهادی  آنها می گویند مردم به سطح بی لیاقتی خود می رسند. چند نمونه از فیلم ها چیست؟

پاسخی بگذارید