همه ما می دانیم که استعداد شلیک اسلحه برای اثر چیست – اما آیا فیلم هایی وجود دارد که کسی آن را جلوه دهد و یک پوسته کامل از آن استفاده کند؟

صحنه را می دانید. شخصی به اسلحه ای به شخص دیگری اشاره کرد – و برای اینکه یک نکته را بیان کند یا جدی نشان دهد – آنها آن را ترس می کنند.
در واقعیت – این معمولاً پوسته ناخواسته را اخراج می کند (یا اگر خالی باشد اگر خاموش باشد)
آیا فیلم هایی وجود دارد که در واقع این کار را انجام می دهند؟ احتمالاً برای اثر کمدی. من مطمئن هستم که وجود داشته است ، اما نمی توانم به خاطر بیاورم ..!

مطلب پیشنهادی  30 سال بعد: استیون سیگال در مارک مرگ قرار گرفت

پاسخی بگذارید