هرگز به شهرت دیگری مانند ارنست پی ورل ، جیم ورنی ، شخصیتی دست نیافته است – شخصیتی که شروع به فروش شیر شکلات در تلویزیون محلی کرد و در نهایت به یک ستاره فیلم تبدیل شد.

هرگز به شهرت دیگری مانند ارنست پی ورل ، جیم ورنی ، شخصیتی دست نیافته است – شخصیتی که شروع به فروش شیر شکلات در تلویزیون محلی کرد و در نهایت به یک ستاره فیلم تبدیل شد.

https://www.youtube.com/watch?v=VNOpADr1vKs

مطلب پیشنهادی  مستأجر ، 1973. نظر شما در مورد آن چیست؟

پاسخی بگذارید