نام این فیلم که من مبهم به خاطر می آورم چیست؟

من فکر می کنم پسری وجود داشت که به عنوان دلال یا تاجر یا نوعی بانکدار برای یک شرکت کار می کرد و او را اخراج کردند یا چیزی شبیه به آن. بعداً او برنامه رایانه ای معیوبی را که می توانست قیمت سهام را پیش بینی کند ، تهیه کرد و آن را به آنها فروخت ، اما آنها را فریب داد تا یک تن پول از دست بدهند زیرا این برنامه معیوب بود.

مطلب پیشنهادی  IMDb ویژگی های مفید را بدون هیچ دلیلی دوباره از بین می برد

من فقط صحنه ای را به یاد می آورم که او با آنها در یک اتاق است در حالی که آنها $ $ $ ضرر می کنند و او در حال سخنرانی در مورد اینکه چگونه و چرا

پاسخی بگذارید