من یک روز دیگر جعبه نامه ساختم و سعی می کنم تمام روزهایی را که فیلم تماشا می کردم به یاد بیاورم و بررسی های کوچکی انجام دهم * چیز خاصی نیست * اما اگر کسی او را داشته باشد ، مرا دنبال کند و من مطمئنم که yall را دنبال خواهم کرد و موارد خود را بررسی کنید :)

من یک روز دیگر جعبه نامه ساختم و سعی می کنم تمام روزهایی را که فیلم تماشا می کردم به یاد بیاورم و بررسی های کوچکی انجام دهم * چیز خاصی نیست * اما اگر کسی او را داشته باشد ، مرا دنبال کند و من مطمئنم که yall را دنبال خواهم کرد و موارد خود را بررسی کنید 🙂

مطلب پیشنهادی  بحث رسمی - جمع کننده مالیات [SPOILERS]

پاسخی بگذارید