من کاملاً مطمئنم که من این خواب را نمی دیدم

سلام r / من در پیدا کردن نام یک / یا برنامه تلویزیونی کمک می کنم (مطمئن نیستم) تنها صحنه ای که به نظر می رسد به خاطر می آورم این است که شیطان وجود دارد و او در امتداد خطوط چیزی را که همه هستند ، فریاد می زند رفتن به جهنم یا چیزی از این دست زیرا بزرگترین نیرنگ او در مورد انسان ها این است که متقاعد کردن آنها از کتاب خدا خوب است اما همه ساخت او بود و تمام آنچه که او برای اینکه ما باور کنیم نیاز به عشق در کتاب مقدس بود

مطلب پیشنهادی  مجوز برای کشتن (1989) مجبور شد که فیلم وحشتناک ترین جیمز باند باشد

پاسخی بگذارید