مدیر عامل دیزنی ، باب چاپیك با استفاده از بحران Covid-19 ، شركت را بسیار سریعتر از آنچه انتظار می رفت ، تغییر داد

مدیر عامل دیزنی ، باب چاپیك با استفاده از بحران Covid-19 ، شركت را بسیار سریعتر از آنچه انتظار می رفت ، تغییر داد

مطلب پیشنهادی  سالن سینمای آینده: رای گیری برای آنچه می خواهید ببینید؟

پاسخی بگذارید