لئوناردو دی کاپریو گفت که دوست دارد به جنگو Unchained ، گتسبی بزرگ و گرگ وال استریت به عنوان یک سه گانه غیر رسمی در مورد ثروت و قدرت در طول تاریخ آمریکا فکر کند. چه سه گانه غیر رسمی دیگری وجود دارد؟

لئوناردو دی کاپریو گفت که دوست دارد به جنگو Unchained ، گتسبی بزرگ و گرگ وال استریت به عنوان یک سه گانه غیر رسمی در مورد ثروت و قدرت در طول تاریخ آمریکا فکر کند. چه سه گانه غیر رسمی دیگری وجود دارد؟

مطلب پیشنهادی  LOVEBIRDS نمونه ای از یک کمدی رمانتیک است که درست انجام می شود.

پاسخی بگذارید