قطعات یک زن (بحث)

من یک موضوع رسمی ندیدم ، من این فیلم را از Netflix تماشا کردم (امروز اولین نمایش آن بود) و واقعاً لذت بردم. یکی از صحنه های آغازین یک شلیک 22 دقیقه ای است. روشی که نشان می دهد شخصیت اصلی چگونه با عواقب روبرو می شود ، خصوصاً در مورد افسردگی که فکر کردم خیلی خوب انجام شده است. شخص دیگری فیلم را تماشا می کند؟

مطلب پیشنهادی  آیا Scooby Doo و گرگ اکراه خوب است؟

پاسخی بگذارید