فیلم سینمایی شما که هرگز از تماشای آن حوصله ندارید

عنوان.

معمولاً اگر کسی از یک خسته نشود ، باید آنها را به نوعی فریب دهد. به دنبال دیدن خود شما هستید.

معدن پیش بینی است.

این فیلم هر وقت تماشای آن می کنم ذهنم را دم می کند. وقتی شخصیت اصلی داستان خود را بازگو می کند ، مثل این است که من آنجا هستم و آنها به من می گویند. این یک شروع روشن ، اوج و وضوح است ، پس از آن فیلم خود در پایان ذهن خود را کاملا به خود خم می کند.

مطلب پیشنهادی  این فیلم چیست؟

این فیلم ، حداقل برای من ، حداقل تعادل خوبی بین گفتن جزئیات برای چیزها دارد و زحمت نمی کشد چون ضروری نیست.

تشکر از همه!

پاسخی بگذارید