فیلم را به خاطر نمی آورم

نمی توانم به یاد بیاورم که این یک ترسناک است یا یک کودکانه اما تنها صحنه ای که من زنده یاد می کنم این است که یک بسکتبال بود که از ناکجاآباد بیرون آمد و از پله ها به پایین پرت شد و به محض برخورد به زمین ناگهان متوقف شد. من فکر می کنم کسی که توپ را دید ، یک مرد بود اما مرا به این مسئله وادار نکن من می دانم که نور تاریک نیز بود. من این را نمی دانم که از هر فیلمی که به ذهنتان خطور می کند نام ببرید.

مطلب پیشنهادی  فیلم های ناراحت کننده؟

پاسخی بگذارید