فیلم بعدی “پاکسازی” با عنوان “پاکسازی همیشه” عنوان شده است ، فیلمبرداری قبل از تعطیل شدن کرونور ویروس به پایان رسید

فیلم بعدی “پاکسازی” با عنوان “پاکسازی همیشه” عنوان شده است ، فیلمبرداری قبل از تعطیل شدن کرونور ویروس به پایان رسید

مطلب پیشنهادی  شخص دیگری از پشت صحنه و سایر موارد اضافی که می توانید روی DVD دریافت کنید ، از دست می دهد؟

پاسخی بگذارید