عنوان “یک ترشی آمریکایی” به عنوان عنوان “ترشی آمریکایی” به HBO Max ، تاریخ 27 مه را دریافت می کند – یک کارگر مهاجر در یک کارخانه ترشی به طور تصادفی 100 سال حفظ می شود و در بروکلین امروزی بیدار می شود.

عنوان “یک ترشی آمریکایی” به عنوان عنوان “ترشی آمریکایی” به HBO Max ، تاریخ 27 ماه مه را دریافت می کند – یک کارگر مهاجر در یک کارخانه ترشی به طور تصادفی 100 سال نگهداری می شود و در بروکلین امروزی بیدار می شود.

مطلب پیشنهادی  آیا تاکنون فیلمی را تماشا کرده اید بدون این که متوجه شوید قرار است در گذشته ساخته شود؟

پاسخی بگذارید