صاحب شرکت Star Cinema Grill که از شرکت بیمه ای شکایت کرده است ، پس از گفت “بیمه همه گیر” ، بحران COVID-19 را پوشش نمی دهد

صاحب شرکت Star Cinema Grill که از شرکت بیمه ای شکایت کرده است ، پس از گفت “بیمه همه گیر” ، بحران COVID-19 را پوشش نمی دهد

مطلب پیشنهادی  March's du Film کن ، برنامه مجازی رویداد برای ژوئن را تشریح می کند

پاسخی بگذارید