صاحب شرکت Star Cinema Grill که از شرکت بیمه ای شکایت کرده است ، پس از گفت “بیمه همه گیر” ، بحران COVID-19 را پوشش نمی دهد

صاحب شرکت Star Cinema Grill که از شرکت بیمه ای شکایت کرده است ، پس از گفت “بیمه همه گیر” ، بحران COVID-19 را پوشش نمی دهد

مطلب پیشنهادی  جان دیوید واشنگتن در فیلم David Re Russell برای New Regency به کریستین بیل و مارگوت رابی پیوست

پاسخی بگذارید