شخص دیگری در اینجا فکر می کند CGI ایرلندی واقعاً بسیار چشمگیر بود؟ (مخصوصاً روی پاچینو)

شخص دیگری در اینجا فکر می کند CGI ایرلندی واقعاً بسیار چشمگیر بود؟ (مخصوصاً روی پاچینو)

مطلب پیشنهادی  آیا می توانیم یک یا دو دقیقه از لنا اولین قدردانی کنیم؟

پاسخی بگذارید