شارلیز ترون درباره اهمیت قهرمانان اکشن تأکید می کند: “ما می توانیم جنگ کنیم و دنیا را نجات دهیم و آشفتگی کنیم”

شارلیز ترون درباره اهمیت قهرمانان اکشن تأکید می کند: “ما می توانیم جنگ کنیم و دنیا را نجات دهیم و آشفتگی کنیم”

مطلب پیشنهادی  آنها می گویند مردم به سطح بی لیاقتی خود می رسند. چند نمونه از فیلم ها چیست؟

پاسخی بگذارید