سزار کوردووا درگذشت: “زخم” ، “راه کارلیتو” بازیگر 84 ساله بود

سزار کوردوا درگذشت: «Scarface» ، «Carlito’s Way» بازیگر 84 ساله بود

مطلب پیشنهادی  تا به امروز "فرانكشتاین مری شلی" سال 1994 همچنان گیج كننده ترین بدترین اقتباس كتاب است كه من دیده ام.

پاسخی بگذارید