سرکش شهر [Netflix]

این را امشب پس از دیدن تریلر دیشب و حوصله کافی تماشا کنید. تقریباً در طی 30 دقیقه اول چند بار تسلیم شد اما کار خود را انجام داد. پایان خیلی ناگهانی به نظر می رسید و من کاملاً مطمئن هستم که آن را درک می کنم ، اما فکر می کردم که آیا شخص دیگری اخیراً آن را تماشا کرده است و فکر خوبی دارد که چرا همانطور که پایین رفت پایین

مطلب پیشنهادی  توصیه فیلم؟

پاسخی بگذارید