زودیاک – صحنه خنجر زدن در دریاچه

بنابراین من تازه شروع کردم به تماشای دوباره این برای اولین بار در چند سال گذشته و صحنه چاقوکشی دریاچه اتفاق افتاد.

فاک ، آن صحنه وحشیانه است.

عکس های نزدیک از چهره قربانیان ، طراحی صدای ضربات چاقو ، بریده نشدن دوربین بنابراین شما می توانید هر چاقوی چاقو را ببینید و بازیگران در حالی که چاقو خورده اند از ترس و درد جیغ می کشند.

مطلب پیشنهادی  آیا مایکل بی واقعاً سزاوار همه نفرت هایی است که می گیرد؟

لعنت ، مرد من مجبور شدم فیلم را متوقف کنم و کمی استراحت کنم ، این فقط وحشتناک بود (این یک صحنه واقعا خوب انجام شده است ، اما تماشای آن وحشتناک است).

(ویرایش: هجی)

پاسخی بگذارید