‘روی زمین ما به طور خلاصه باشکوه هستیم’: A24 در حال ساخت اقتباس فیلم از کتاب پرفروش

‘روی زمین ما به طور خلاصه باشکوه هستیم’: A24 در حال ساخت اقتباس فیلم از کتاب پرفروش

مطلب پیشنهادی  اولین بار تماشای One Flew Over The Cuckoo’s Nest

پاسخی بگذارید