‘دیوید آتنبورو: زندگی در سیاره ما’ مهمترین مستند سال است: با طرح بندی تخریب محیط زیست از طریق چشم و حرفه منحصر به فرد آتنبورو ، موفق می شود موضوعی را که اغلب به نظر دور و انتزاعی می رسد ، انسانی کند.

‘دیوید آتنبورو: زندگی در سیاره ما’ مهمترین مستند سال است: با طرح بندی تخریب محیط زیست از طریق چشم و حرفه منحصر به فرد آتنبورو ، موفق می شود موضوعی را که اغلب به نظر دور و انتزاعی می رسد ، انسانی کند.

مطلب پیشنهادی  در حال حاضر "Hardcore Henry" را برای اولین بار تماشا می کنید و WI-Sci-Fi بیش از هر گونه تبلیغ یا بازبینی است.

پاسخی بگذارید