دیزنی از اوکس فگلی (اژدهای پیت) برای بازی در نقش لمپویک در پینوکیو که به صورت زنده بازی می کند ، دور است.

دیزنی از اوکز فگلی (اژدهای پیت) برای بازی در نقش لمپویک در پینوکیو که به صورت زنده بازی می کند ، دور است.

مطلب پیشنهادی  به شناسایی یک بازیگر کمک می کنید؟

پاسخی بگذارید