دو غریبه سعی کردند با هم فیلم بسازند. چه چیزی ممکن است اشتباه شود؟

دو غریبه سعی کردند با هم فیلم بسازند. چه چیزی ممکن است اشتباه شود؟

مطلب پیشنهادی  من واقعاً از "پرومتئوس" و "میثاق بیگانه" لذت بردم

پاسخی بگذارید