دقیقاً چرا رز در حالی که منتظر قایق های نجات بود (تایتانیک) چرت زد؟

بنابراین ، او و جک در اقیانوس سرد یخبندان هستند. و هر دو می دانند که قایق های نجات در حال آمدن هستند اما دقیقاً منطق خوابیدن در حالی که منتظر هستند چه خواهد بود؟ و حتی بیشتر از آن ، خوابیدن در حالی که جک الاغش را منجمد می کند. همچنین چرا آنها نمی توانستند به نوبت روی درب نشسته باشند یا به دنبال مواد دیگری برای شناور شدن باشند؟ مانند تایتانیک بیش از یک در باید در اطراف شناور باشد.

مطلب پیشنهادی  "Retroactive": این فیلم چیست که یافتن آن را غیر ممکن می کند؟

پاسخی بگذارید