دانیل دی-لوئیس در این صحنه حذف شده از Phantom Thread ، دعوا و خنده دارد

دانیل دی-لوئیس در این صحنه حذف شده از Phantom Thread ، دعوا و خنده دارد

https://youtu.be/8HZz41CVQgM?t=379

مطلب پیشنهادی  در حال جستجو در یک فیلم فراموش شده غربی

پاسخی بگذارید