جودی کامر انتخاب ریدلی اسکات برای بازی در نقش جوزفین در مقابل خواکین ققنوس در فیلم Scott’s Napoleon Bonaparte ‘Kitbag’ برای استودیوی اپل است

جودی کامر انتخاب ریدلی اسکات برای بازی در نقش جوزفین در مقابل خواکین ققنوس در فیلم Scott’s Napoleon Bonaparte ‘Kitbag’ برای استودیوی اپل است

مطلب پیشنهادی  رابرت داونی سر و پاول توماس اندرسون در مجموعه پوتنی سوپ برای مجموعه معیارها. Putney Swope (1969) یک کمدی طنز در مورد یک هیئت مدیره است که یک مرد مرد توکن را برای رهبری انتخاب می کند تا بتواند دستکاری و کنترل کند ، اما امور طبق برنامه ای پیش نمی روند.

پاسخی بگذارید