جان ویک چگونه خواهد مرد (اگر بمیرد)؟

من هر سه فیلم را تماشا کردم. در پایان سوم فکر کردم “بازی تمام شد” اما نه. او هنوز (به سختی) زنده است. سو … اگر هرگز از دنیا رفت ، از نظر شما چگونه (یا باید) بمیرد.

فکر می کنم هیچ طرفداری او را مرده نمی خواهد ، اما من جمله ای از یک کارگردان را به خاطر دارم.

مطلب پیشنهادی  برای یک فیلم کم بودجه ، ساخت جهان در Upgrade باورنکردنی است

“فیلم با تعقیب کل جهان ، یا مرگ او پایان می یابد. زندگی او لعنتی است

پاسخی بگذارید