بیلی وایلدر یک بار گفت: “بهترین کارگردان کسی است که شما نمی بینید” – تا چه اندازه موافق / مخالف هستید؟

من شخصاً کاملاً با بیانیه موافقم. غالباً کارگردانانی را می شناسم که اصلاً خود را در طول هایشان حضور بیش از حد نشان نمی دهند. به عنوان مثال ، سیدنی لومت غالباً بخاطر عدم توجه به زیبایی شناسی ، خسته می شود اما فکر می کنم اگر کسی مانند استنلی کوبریک کارگردانی مانند سگ روز بعد از ظهر را به کارگردانی داشته باشد ، روشن خواهد بود اگر این یک جشن چرت و جوش باشد. این لزوماً انتقادی نیست که به کوبریک منتهی شود ، بلکه سعی می کنم این نکته را برجسته کنم که گاهی اوقات باید زیبایی شناسی و یک حضور کارگردان زشت و ناخوشایند برای ایجاد یک قانع کننده قربانی شود.

مطلب پیشنهادی  بدترین حالت اعتبار / اعتبار پایان

به هر حال، شما چه فکر میکنید؟

پاسخی بگذارید