به عقب فکر می کنم ، من مطمئن هستم که Scooby Doo در Zombie Island یک فیلم ترسناک و قانونی خوب بود

به یاد می آورم که همیشه بچه های گربه من را می ترساند ، اما فکر می کنم کمتر از جوانی بودن من و بیشتر با تنش واقعی و نوشتن خوب کمتر بود. به نظر می رسید که نیمی از این فیلم فقط ایجاد یک موقعیت ترسناک واقعاً با علفهای هرز قرمز کافی و اتفاقات کوچک برای عملی کردن آن بود.

مطلب پیشنهادی  من Maximum Overdrive را دوست داشتم.

من ممکن است در آن اشتباه باشد و در واقع می تواند زباله باشد ، اما فکر می کنم باید مادرم را که VHS ده بار بار اجاره کرده ام اجاره کنم.

پاسخی بگذارید