بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (08/09 / 20-08 / 16/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از ارسال می کنید [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید درباره آن صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه از نکات SPOILER استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  تماشای جزیره شاتر برای بار دوم تجربه ای عجیب و غریب است

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]|
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“The Old Guard”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0ydoia/) | ChanceVance |[“Midnight Run”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g11buhd/) |[[FlippyInvader]](https://letterboxd.com/flippyinvader/) |
|[“Arkansas”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g1cp4r4/) | بهترین _ آموزنده |[“Teen Wolf”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0y7oao/) | Shotgun516 |
|[“Why Don’t You Play in Hell?”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0xet6t/) |[[RowieRosen]](https://letterboxd.com/rowierosen/) |[“Ran”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g11oqa4/) | DONNIE-DANKO |
|[“Crazy, Stupid, Love”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g145dtw/) | استاد _Panakin |[“M.P. & the Holy Grail”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g1150rh/) |[[Royale_Dot_Org]](https://letterboxd.com/royale_dot_org/) |
|[“In Bruges”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0yn5sz/) |[[TWillis04]](https://letterboxd.com/twillis04/) |[“The Wild Geese”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0zten4/) | TomD26 |
|[“Ocean’s 13”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g1aq5as/) | Cheeseallamode |[“Slap Shot”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0wfilb/) | Predanther12 |
|[“Irreversible”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0yoh84/) |[[MatthewSeverino]](https://letterboxd.com/matthewseverino/) |[“The Train”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0zrz1d/) |[[SeanCandon]](https://letterboxd.com/seancandon/) |
|[“Being John Malkovich”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0xy876/) | آن _one _cool _dude |[“The 400 Blows”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0ymp2f/) | onex7805 |
|[“Snake Eyes”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0wlv27/) | Akram323 |[“Throne of Blood”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g1891ba/) |[[CameronCoyle]](https://letterboxd.com/cameroncoyle/) |
|[“Contact”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g0zx5m1/) | nedak42 |[“How Green Was My Valley”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i6k7zg/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g1czctw/) | Vibrio _ _ Vulnificus |

پاسخی بگذارید