بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (11/15 / 20-11 / 22/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

{* موضوعات در روزهای یکشنبه صبح ارسال می شوند. اگر چسبیده نشود ، هنوز در زیر موجود خواهد بود. *}

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از برچسب های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  "آن مرد" چقدر است (بازیگران شخصیت معمولاً برای یک نقش بازی می کنند؟

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web***]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]|
|: -: |: -: |: -: |: -: |
|[“On the Rocks”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcfnpv5/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Flowers4Laura]](https://letterboxd.com/flowers4laura/) |[“The Virgin Suicides”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcfg5t5/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[ZackHawkins02]](https://letterboxd.com/zackhawkins02/) |
|[“The Way I See It”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcfihfi/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | LaurenceLaurentz |[“Eyes Wide Shut”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcgdoyi/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | میهایروکوف |
|[“The Hater”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gchrv9g/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | vickky3519 |[“Run Lola Run”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcg3eqz/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | onex7805 |
|[“The Vast of Night”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcgd7v7/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Jslk]](https://letterboxd.com/jslk/) |[“The Lovers on the Bridge”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcepbrt/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | cosmiciinsanity |
|[“The Painter and the Thief”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcfm631/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Marshaii]](https://letterboxd.com/marshaii/) |[“The Name of the Rose”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcht54d/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Spagster]](https://letterboxd.com/spagster/) |
|[“Arrival”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gch0fdk/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | نادواني |[“Young Sherlock Holmes”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_best_film_you_watched_last_week/gcghwgd/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | wooltab |
|[“Bone Tomahawk”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcfznz2/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | Blinkmeanytime182 |[“Network”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gced5mn/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Aaden_Grey]](https://letterboxd.com/aaden_grey/) |
|[“Fury”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gceb5ev/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | jaybeezwax |[“Sallah”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcebrdi/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | ایشای فریدمن |
|[“Chronicle”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gceb34r/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[ManaPop.com*]](http://manapop.com/) |[“The Set-Up”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcf2aeo/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[SeanCandon]](https://letterboxd.com/seancandon/) |
|[“Pursuit of Happyness”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_best_film_you_watched_last_week/gcefmg1/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | jwkwon306 |[“How Green Was My Valley”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/junj94/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gcf7ml1/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[LordDemaxus]](https://letterboxd.com/lorddemaxus/) |

پاسخی بگذارید