برنامه های ساختگی موجود در فیلم ها. چند مورد میتوانید نام ببرید؟

چندین فیلم و نمایش برنامه های ساختگی دارند که فقط در آن فیلم دیده می شوند مانند “YaBurned” از “The Hustle”. از کدام برنامه های ساختگی دیگر می توانید نام ببرید و فیلم مربوط به آنها؟ در برخی از فیلم ها / برنامه ها برنامه های ذکر شده یا مورد بحث قرار گرفتند ، اما ما هرگز نتوانستیم ببینیم که این برنامه چه عملکردی دارد یا کاملاً عملکرد دارد. اینها مجاز هستند برنامه های نمایش نیز خوب هستند چگونه بسیاری از آنها را می توانید نام ببرید؟

مطلب پیشنهادی  رتبه بندی و دلایل جدید MPA / CARA در هفته چهارشنبه 23 سپتامبر 2020.

پاسخی بگذارید