بحث رسمی Megathread (سیاه پادشاه است ، گاو اول ، بله خدا بله)

[Black is King](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i16usz/official_discussion_black_is_king_spoilers/)

[First Cow](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i16jvd/official_discussion_first_ Moscow_spoilers)

[Yes God Yes](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i16o3w/official_discussion_yes_god_yes_spoilers/)

همه مباحث رسمی را می توان در / r / diskutarchive یافت

مطلب پیشنهادی  چرا Fight Club که در سال 1999 وارد بازار شد ، به نظر می رسد که در اواخر دهه 2000 تا اوایل سال 2010 ظاهر شده است؟

پاسخی بگذارید