بازیگر جان ریز دیویس (حق رای دادن ایندیانا جونز و ارباب حلقه ها) به دلیل سن و بیمه نامه های شیوع همه گیر نقش های فیلم را دریافت نکرده است

جان ریز دیویس بازیگر (حق رای دادن ایندیانا جونز و ارباب حلقه ها) به دلیل سن و بیمه نامه های همه گیر ، نقش های سینمایی را دریافت نکرده است

مطلب پیشنهادی  دنبال فیلم خاصی می گردم.

پاسخی بگذارید