این مستندها انرژی یکسانی دارند. نمی توانم دقیقاً انگشتم را روی آن بگذارم ، اما کمبود روایت ، مضامین مشترک و ویرایش های مشابه این دو را برای همیشه بهم متصل می کند.

این مستندها انرژی یکسانی دارند. نمی توانم دقیقاً انگشتم را روی آن بگذارم ، اما کمبود روایت ، مضامین مشترک و ویرایش های مشابه این دو را برای همیشه بهم متصل می کند.

مطلب پیشنهادی  همه مکان های روشن

پاسخی بگذارید