اولین تصویر از “The Forever Purge” – تنظیم شده پس از “The Purge: Election Year” ، دو نفر در یک مزرعه تکسانی آرام می گیرند و از یک کارتل مواد مخدر در مکزیک فرار کرده اند. وقتی گروهی از افراد خارجی تصمیم می گیرند که پاکسازی را بیش از زمان تعیین شده ، زمانی که مردم می توانند همه و همه قوانین را نقض کنند ، خراب می کنند.

اولین تصویر از “The Forever Purge” – تنظیم شده پس از “The Purge: Election Year” ، دو نفر در یک مزرعه تکسانی آرام می گیرند و از یک کارتل مواد مخدر در مکزیک فرار کرده اند. وقتی گروهی از افراد خارجی تصمیم می گیرند که پاکسازی را بیش از زمان تعیین شده ، زمانی که مردم می توانند همه و همه قوانین را نقض کنند ، خراب می کنند.

مطلب پیشنهادی  پوستر جدید Mutants IMAX

پاسخی بگذارید