استودیو در مقابل تئاترها: چه کسی اولین بار در جنگ چشمک می زند که توسط “تور جهانی ترولز” جلب شده است؟

استودیو در مقابل تئاترها: چه کسی اولین بار در جنگ چشمک می زند که توسط “تور جهانی ترولز” جلب شده است؟

مطلب پیشنهادی  رابرت داونی سر و پاول توماس اندرسون در مجموعه پوتنی سوپ برای مجموعه معیارها. Putney Swope (1969) یک کمدی طنز در مورد یک هیئت مدیره است که یک مرد مرد توکن را برای رهبری انتخاب می کند تا بتواند دستکاری و کنترل کند ، اما امور طبق برنامه ای پیش نمی روند.

پاسخی بگذارید