“استخراج”: چرا هماهنگ كننده شیرین کاری مارول برای اولین ویژگی خود قالب اول فرانشیز را شكسته است – سام هریگراوی از روی شیرین کاری كریس اوانز دو بار به عنوان هماهنگ كننده اصلی شیرین کاری در “انتقام جویان: جنگ بینهایت” و “انتقام جویان: Endgame” پیش آمد. اولین کارگردانی او با فیلم تولیدی Russos.

“استخراج”: چرا هماهنگ كننده شیرین کاری مارول برای اولین ویژگی خود قالب اول فرانشیز را شكسته است – سام هریگراوی از روی شیرین کاری كریس اوانز دو بار به عنوان هماهنگ كننده اصلی شیرین کاری در “انتقام جویان: جنگ بینهایت” و “انتقام جویان: Endgame” پیش آمد. اولین کارگردانی او با فیلم تولیدی Russos.

مطلب پیشنهادی  آنها واقعاً باید The Running Man را از نو بسازند و زمان آن اکنون است.

پاسخی بگذارید