آیا فیلم “vs” همیشه ممکن است خوب باشد؟

فردی در مقابل جیسون. بیگانه در مقابل غارتگر. بتمن در مقابل سوپرمن. ژانر crossover / vs واقعاً یک نوع مبهم است اما فکر می کنم احتمال وقوع یک متقاطع جالب بسیار وجود دارد. بسیاری از حق رای دادن های جالب وجود دارد که از نظر فنی “مرده” هستند که می توانند با ادغام با یکی دیگر از حق رای دادن های مرده دیگر احیا شوند. به نظر شما چه چیزی متقاطع جالب خواهد بود و فکر می کنید ممکن است کسی همیشه خوب باشد؟

مطلب پیشنهادی  این غیر از وحشت کدام فیلم است؟

همچنین inb4 کرامر در مقابل کرامر.

پاسخی بگذارید