آکادمی Motion Picture از 819 عضو جدید دعوت می کند ، از اهداف تنوع پنج ساله پیروی می کند ، وعده می دهد که شامل پیشروی شود: “دوره هایی که از 2020 دعوت شده است 49٪ بین المللی ، 45٪ زن و 36٪ از آنها قومی / نژادی را نشان نمی دهند. شصت و هشت کشور تکرار می شوند در لیست”

آکادمی Motion Picture از 819 عضو جدید دعوت می کند ، از اهداف تنوع پنج ساله پیروی می کند ، وعده می دهد که شامل پیشروی شود: “دوره هایی که از 2020 دعوت شده است 49٪ بین المللی ، 45٪ زن و 36٪ از آنها قومی / نژادی را نشان نمی دهند. شصت و هشت کشور تکرار می شوند در لیست”

مطلب پیشنهادی  آخرالزمان اکنون: آیا کسی می تواند آن را برای من توضیح دهد

پاسخی بگذارید