آری آستر (“ارثی” ، “میدسومار”) فیلم بعدی خود را “Beau Is Thread” تنظیم می کند – این پروژه به عنوان “یک فیلم ترسناک سورئالیستی توصیف شده در یک جایگزین” توصیف می شود

آری آستر (“ارثی” ، “میدسومار”) فیلم بعدی خود را “Beau Is Afraid” تنظیم می کند – این پروژه به عنوان “یک فیلم ترسناک سورئالیستی توصیف شده در یک جایگزین”

مطلب پیشنهادی  پس از چندین نمایش از Con Air که شامل مکث استراتژیک و خیره شدن بیش از حد از تلویزیون بود ، من به دو نمودار صندلی Con Air رسیدم. مورد اول برای محکومان فرودگاه اوکلند و مورد دوم برای محکومان شهر کارسون است.

پاسخی بگذارید